קטע:מצודות על דניאל ח יג

מצודת דוד

"אחד קדוש" - ר"ל מלאך אחד קדוש

"לפלמוני המדבר" - ר"ל להמלאך המדבר הדברים האלה

"החזון התמיד" - רצה לומר עד מתי יהיה החזון הזה אשר על התמיד להיות הוא מסולק והעכו"ם המשותק כאבן דומם יותן תחתיו

"תת וקדש" - עד מתי יותן עם קדוש וצבא השמים למרמס הרגל

מצודת ציון

"לפלמוני" - היא מלה מורכבת מפלא ואלם ופלא הוא ענין מכוסה כמו כי יפלא ממך (דברים יז)ואלם ר"ל לא ידובר בו ועל כי היה שמו נעלם ממנו אמר לפלמוני

"שומם" - משותק כמו משמים בתוכם (יחזקאל ג)

"וקדוש" - וי"ו יתירה