פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"ויקבלון" - אח"ז יקחו המלוכה קדושי עליונים הם ישראל העליונים במעלה

"ויחסנון" - ינחלו המלוכה עד עולם וחזר ופירש עד עלם עלמיא ור"ל עד עולם ממש כי לפעמים יאמר עולם על זמן ארוך כמו ועבדו לעולם (שמות כא)