קטע:מצודות על דניאל ו ד

מצודת דוד

"אדין" - אז דנייאל זה היה מנצח ומתגבר בכל דבר על חבריו ועל הק"ך שרים אשר תחתיהם

"כל קבל" - בעבור אשר היה בו רוח חכמה יתירה ומרובה והיה משכיל בכל דבר לאמתו

"ומלכא" - והמלך חשב להעמידו למושל על כל המלכות בראותו מרבית שכלו

מצודת ציון

"עשית" - ענין מחשבה כמו אבדו עשתונותיו (תהלים קמו)