מצודות על דניאל ד כה


מצודת דוד

"כלא" - גם זה מדברי האגרת עד סוף הענין ואמר באגרתו הנה כל הפתרון הזה הגיע על נבוכדנצר המלך וכמו שמספר והולך (ואף שנבוכדנצר עצמו כתבו לא אמר כמדבר בעדו כי אם כאחר המדבר וכן דרך המקרא כמ"ש וישלח וגו' ואת שמואל (שמואל א י"ב) עם כי שמואל היה המדבר לא אמר ואותי)