קטע:מצודות על דניאל ד י

מצודת דוד

"חזה" - רואה הייתי במראית ראשי בהיותי ישן על מטתי

"ואלו" - והנה מלאך מחריב והוא קדוש ירד מן השמים

מצודת ציון

"עיר" - מלאך דיין המחריב והוא מלשון ערו ערו (שם קלז)