קטע:מצודות על דניאל ג כב

מצודת דוד

"כל קבל" - בעבור זאת מן אשר דבר המלך היתה ממהרת והתנור הוסק בהסקה מרובה

"גובריא אלך" - האנשים האלה אשר העלו את חנניה מישאל ועזריה אל פה התנור להשליכם בו

"קטיל" - המית אותם הנצוצות של האש כי היו מרובות ועשו בבהלה ולא היו נשמרים ונזהרים

מצודת ציון

"שביבא" - ניצוצות כמו ולא יגה שביב אשו (איוב יח)