קטע:מצודות על דניאל ג ה

מצודת דוד

"בעדנא" - בעת אשר תשמעון קול קרן השופר וגו' וכל שאר מיני זמר אז תפלו על פניכם ותשתחוו אל צלם הזהב אשר העמיד נבוכדנצר המלך

מצודת ציון

"משרוקיתא וכו'" - כולם שמות מיני כלי זמר וידועים המה בלשון כשדים