פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"וביומיהון" - וביומיהם של אלה המלכים והם מלכות רומי ויון שהיא מלכות אשר ורומא שהיא ממלכות אשר גם היא תמשול ותמלוך בעת התפשטות מלכות רומי כמ"ש למעלה

"יקים" - יעמיד אלהי השמים מלכות אחת אשר לעולם לא תהיה נשחתה ולא תעזוב מלכותה לעם אחר

"תדק" - והיא תכתת ותכלה המעט מן המעט הנשאר מכשדים וממדי

"והיא" - המלכות ההיא תתקיים לעולם והיא מלכות המשיח שיגלה במהרה בימינו