קטע:מצודות על דניאל ב מ

מצודת דוד

"ומלכו" - ומלכות הרביעית תהיה חזקה כברזל ולא אמר בה לא בתרא ולא אחרי כמ"ש בשניה ובשלישית לפי שהמלכות מדי לקחה המלכות מכשדים מכל וכל ולא נשאר בהם מלוכה וכן מלכות יון עובדי כוכבים ומזלות לקחה המלכות ממדי מכל וכל ולא נשאר בהם מלוכה אבל לא כן נלקחה המלוכה מיון מכל וכל כי עדיין רומא מולכת ומושלת והיא ממלכות יון וכמ"ש למעלה

"כל קבל" - ר"ל לזה רמז עליה כברזל בעבור אשר הברזל מכתת ומרדד כל דבר וכמו הברזל אשר מרצץ כל דבר כן המלכות הרביעית תכתת ותרוצץ כל המלכיות האלה ואף הפליטה הנשארת מכשדים וממדי והיא מלכות (רומא) ישמעאל אשר תתפשט מלכותם לאחר התפשטות מלכות עובדי כוכבים ומזלות כמו שהשוקים והרגלים המה למטה מן הבטן והירכים

מצודת ציון

"וחשל" - ומרדד ובדרז"ל חשלי דודי (כתובות עז)