פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"מראינו ומראה וגו'" - תראה מראות פנינו אל מול מראות אלו אם יש מה השתנות אלו מאלו

"וכאשר תראה" - ולפי מה שתראה ככה תעשה אם לא יהיה פנינו רעים מפניהם אזי תוסיף לתת לנו מן הזרעונים ומים ואם רעים יהיו אז בע"כ נאכל פת בג ונשתה יין