פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"אשר מנה" - הוא בעצמו הזמין וקבע מאכלכם ואיך אשנה את דברו

"אשר למה יראה" - אשר למה אעשה כה שיראה המלך את פניכם זועפים ורעים מן פני יתר הילדים

"וחיבתם" - ואהיה ע"י חייב את ראשי למלך כי כן משפט המלך להתיז את הראש של מי אשר ימרה את דברו

מצודת ציון

"מנה" - הזמין

"זועפים" - ר"ל רעים והוא מלשון זעף וכעס כי הכועס נשתנה מראית פניו לרוע

"כגילכם" - כדמותכם ובדרז"ל בן גילו (יבמות קכ)