קטע:מצודות על דברי הימים ב לה יא

מצודת דוד

"וישחטו" - הלוים שחטו כי השחיטה כשרה בזרים

"מידם" - מיד הלוים כי הכהנים הושיבו בידם המזרקות עם הדם להיות מוכן לזריקה

"מפשיטים" - עורות הפסחים