קטע:מצודות על דברי הימים ב כט לה

מצודת דוד

"וגם עולה לרוב" - ר"ל לזה היו צריכים הלוים לסייע את הכהנים כי המלאכה היתה מרובה כי הקריבו גם עולות מרובות עם חלבי השלמים ועם הנסכים לעולה ולא יכלו הכהנים להקריב כל אלה ולהפשיט

"ותכון" - כי הלוים סייעו בעבודת ההפשט

מצודת ציון

"בחלבי" - עם חלבי כמו הרק אך במשה (במדבר יב)ומשפטו עם משה

"ותכון" - מלשון הכנה