קטע:מצודות על דברי הימים ב כח כ

מצודת דוד

"ויצר לו" - עם שהוא שלח אליו לעזרו היצר לו עוד ולא חזקו כאשר שאל ממנו ואף שנלחם בעבורו עם מלך ארם כמ"ש במלכים ב' מ"מ לא יחשב לעזור הואיל והוא היצר לו בסוף

מצודת ציון

"תגלת פלנאסר" - הוא תגלת פלסאר האמור במ"ב

"ויצר" - מלשון צר ודוחק