פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על דברי הימים ב כח טו

מצודת דוד

"אשר נקבו" - עזריהו וחבריו הנזכרים למעלה

"ויחזיקו בשביה" - שיהיו תחת ידם וברשותם

"וכל מערמיהם" - כל מי בהם שהיה ערום מבלי לבוש הלבישו מן השלל

"וינעלום" - נתנו מנעלים ברגליהם

"ויסכום" - בשמן

"וינהלום" - הנהיגום על החמורים את כל מי שחלש כחו ונחלש ללכת ברגליו

"אצל אחיהם" - מבני שבט יהודה

מצודת ציון

"נקבו" - נתפרשו כמו ונוקב שם (ויקרא כד)

"ויחזיקו" - אחזו

"וינהלום" - ענין הנהגה כמו אתנהלה לאטי (בראשית לג)

"כושל" - ענין תשות כח כמו כשל כח הסבל (נחמיה ד)

"עיר התמרים" - על שם שגדלים בה תמרים הרבה