קטע:מצודות על דברי הימים ב כו כ

מצודת דוד

"ויבהילוהו" - הוציאוהו משם בבהלה ומהירות

"נדחף לצאת" - מעצמו היה נדחף לצאת מהר כי ראה שה' נגעו ובעונש בא

מצודת ציון

"נדחף" - מלשון דחיפה ומהירות היציאה