פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על דברי הימים ב כה כד

מצודת דוד

"וכל הזהב" - רוצה לומר ולקח את כל הזהב וגו' ומענינו תבין חסרונו

"עם עובד אדום" - עם כל הנמצא בבית עובד אדום כי בהיות הארון שם בימי דוד היה בביתו אוצרות הקדשים ונשארו שמה אף אחר שנלקח הארון משם

"בני התערובות" - הם בני השרים שהם ביד המלך לערבון שלא ימרדו בו האבות

מצודת ציון

"התערובות" - מלשון ערבון ומשכון כמו מה הערבון (בראשית לח)