קטע:מצודות על דברי הימים ב כג יא

מצודת דוד

"ויוציאו" - ממקום מחבואו

"הנזר" - כתר מלכות

"העדות" - היא התורה הנקראת עדות ותלו אותה בזרועו וכמו שפרשו רז"ל בס"ת היתירה של מלך או הוא מלשון עדי וקשוט ור"ל קשטו אותו בעדי מלוכה מאבני יקר