קטע:מצודות על דברי הימים ב כב ט

מצודת דוד

"והוא מתחבא" - בעת שבקשוהו היה מתחבא בשומרון ומצאוהו שם

"ויקברהו" - צוה להוליכו לירושלים לקברו בקבר הראוי לו כמ"ש במלכים ב'

"כי אמרו וגו'" - ובעבור כבוד אביו ראוי לקברו בדרך כבוד

"בן יהושפט" - בן יהורם בנו היה אבל בן הבן יחשב לבן

"ואין וגו'" - לא נשאר מי מבית אחזיה לעכב הכח אצלו להתחזק במלוכה כי כל זרע הממלכה היו קטנים

מצודת ציון

"מתחבא" - מסתתר