מצודות על דברי הימים ב כא יט

<< מצודות על דברי הימים ב • פרק כא >>
ג • ד • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • טו • טז • יח • יט • כ • 


מצודת דוד

"ויהי לימים מימים" - החולי ההוא היה לו מתחלת השנה עד סופה מבלי הפסק

"וכעת" - וכאשר בא עת יציאת הקץ של שתי שנים עם חליו במכאוב החולי יצאו מעיו אל החוץ מכל וכל

"בתחלואים רעים" - אחר שעבר עליו תחלואים רעים מת

"ולא עשו וגו'" - לשרוף עליו מטתו וכלי תשמישו כדרך שהיו שורפין על המלכים