מצודות על דברי הימים ב כא י


מצודת דוד

"אז" - בעת ההיא פשעה גם לבנה וידמה שהיתה מארץ יהודה סמוכה לאדום ופשעה גם היא במלך יהודה

"כי עזב את ה'" - ובא עליו מצד העונש