מצודות על דברי הימים ב כא ג


מצודת ציון

"ולמגדנות" - המלה ההיא יורה על דבר המשובח והמעולה בין בפירות בין בבגדים בין באבני יקר כמו ומגדנות נתן לאחיה (בראשית כד)

"מצורות" - ענין מבצר