קטע:מצודות על דברי הימים ב ח ח

מצודת דוד

"למס" - ר"ל למס עובד לבנות את הבנינים האמורים

"עד היום הזה" - ר"ל עד כלות כל הבנינים

מצודת ציון

"כלום" - מלשון כליון