פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על דברי הימים ב ד ו

מצודת דוד

"מימין" - של הכיור שעשה משה

"לרחצה בהם" - את ידיהם ואת רגליהם כמ"ש בתורה

"את מעשה וגו'" - אף היו מדיחים בהם מעשה העולה כקרבים וכיוצא

"לרחצה" - לכהנים לטבול בו מטומאתן וארז"ל שלא היו המים שאובים כי רגלי הבקרים שעמדו תחתיו היו נקובים וחלולים ודרך בם באו המים מן המעיין

מצודת ציון

"כיורים" - כעין דוד ולה דדים המריקים מים

"ידיחו" - ענין שטיפה