קטע:מצודות על דברי הימים א כט יא

מצודת דוד

"לך וגו'" - ר"ל הגדולה שאני בה והגבורה והתפארת אשר בי והנצחון שעשיתי וההוד שבי הכל המה מידך

"כי כל וגו'" - מוסב על לך לומר כי לך כל אשר בשמים ובארץ

"לך וגו'" - אתה הוא הממליך מלכים ואתה הוא המתנשא את כל אשר הועמד להיות לראש

מצודת ציון

"והתפארת" - מלשון פאר

"והנצח" - מלשון נצחון

"וההוד" - ענין הדר ויופי