מצודות על דברי הימים א כח כא


מצודת דוד

"לכל עבודת" - המופקדים לכל עבודת בית האלהים

"ועמך" - הם יהיו עמך לעזור בכל מלאכה

"לכל נדיב" - את כל מי מהם אשר נדבו לבו בחכמה להשכיל לעשות את כל העבודה המצטרך אל הבנין

"לכל דבריך" - המה נכונים לעשות את כל דבריך