מצודות על דברי הימים א כח יב


מצודת דוד

"כל אשר היה ברוח עמו" - ר"ל אשר נגלה לו ברוח הקדש תבנית הנעשית לחצרות וגו'

"לאוצרות בית האלהים" - אשר בהם יניחו הנדבות על תיקון בדק הבית

"ולאוצרות הקדשים" - אשר בהם יניחו הממון שעל קרבנות הצבור