מצודות על דברי הימים א כח טו


מצודת דוד

"ומשקל" - גם מסר לו משקל לעשרה המנורות שעשה שלמה מזהב הם ונרותיהם העשויין כעין בזיכין לשום בהם השמן והפתילות

"במשקל מנורה" - כמה יהיה משקל של כ"א ומשקל נרותיה

"ולמנורות הכסף" - עשויים להעמידם בלשכת הכהנים להאיר להם בעת יאכלו הקדשים בלילות

"כעבודת" - כפי המשקל הראוי לפי מלאכת תבניתה