מצודות על דברי הימים א כח ט


מצודת דוד

"דע את אלהי אביך" - כאומר חקור בשכלך לדעת אותו ואם תקצר השכל עכ"ז לא תעזבנו כי אלהי אביך הוא וסמוך על הקבלה כי בודאי האב מעמיד את בנו על האמת

"ובנפש חפצה" - ר"ל מאהבה ומרצון ולא מיראת העונש

"דורש ה'" - דרושים הם לפניו לדעת כל מה בהם

"וכל יצר מחשבות" - כל פעולת המחשבות הוא מבין

"אם תדרשנו" - להשכיל גדולת רוממותו

"ימצא לך" - ר"ל יפתח לבבך לדעת ולהבין

"יזניחך לעד" - יעזבך לעולם אם לא תשוב לו

מצודת ציון

"יצר" - הוא ענין פעולה כמו מי יצר אל (שם מד)

"יזניחך" - ענין עזיבה כמו למה זנחתני (תהלים מג)