מצודות על דברי הימים א כח ב


מצודת דוד

"על רגליו" - כאומר עם כי תשש כחו בעבור הזקנה עם כל זה התחזק לעמוד על רגליו לכבוד שרי ישראל הנאספים אליו

"עם לבבי לבנות" - עם לבבי היה לבנות בית וגו' וגם הכינותי כל המצטרך לה

מצודת ציון

"ולהדום" - הוא שרפרף הכסא הנתון תחת רגלי האדם כשהוא יושב כמו והארץ הדום רגלי (ישעיהו סו)ואחז במשל מדרך האדם