קטע:מצודות על דברי הימים א כז כג

מצודת דוד

"ולא נשא וגו'" - ר"ל כל המנויין שמנה לא מנה בהם פחות מבן עשרים

"כי אמר ה' להרבות את ישראל ככוכבי השמים" - שאין למנותם כמ"ש הבט וגו' וספור הכוכבים אם תוכל לספור וגו' כה יהיה זרעך (בראשית טז) ולכן לא מנה הפחותים מבן עשרים לבל יודע מספר כל בני ישראל

מצודת ציון

"נשא" - ענין מספר כמו כי תשא (שם ל)