קטע:מצודות על דברי הימים א כו יב

מצודת דוד

"לאלה וגו'" - ר"ל כל אלה הנזכרים למעלה היו מחלקין כל השוערים שהיו במספר ארבעת אלפים כמ"ש למעלה והנזכרים כאן היו הראשים עליהם

"לראשי הגברים משמרות" - ר"ל המשמרות חלקו לפי מספר ראשי הגברים שיהיו כולם שוים (ולא בצמצום כי אי אפשר להתחלק ד' אלפים שוערים על כ"ד חלקים שוים שכן היה מספר המשמרות)

"לעומת אחיהם" - רצה לומר כמו אחיהם המשוררים ודומה להם

"לשרת בבית ה'" - בדבר פתיחת ונעילת השערים