מצודות על דברי הימים א כא יב


מצודת דוד

"אם שלוש שנים רעב" - חמור הנגף הבאה בעבור המנין מבלי כופר

"למשגת" - להיות משגת אותך

"שלשת ימים חרב ה'" - ר"ל יקל בדבר להיות זמן מוגבל ובהשגחת המקום

"ודבר וגו'" - כפל הדבר פעמים ושלש במ"ש כדרך המקרא

"ראה" - בראיית הלב ובהבנתה

"את שלחי" - הוא המקום ב"ה

מצודת ציון

"נספה" - ענין כליון כמו אסף אסיפם (ירמיהו ח)