מצודות על דברי הימים א יז כ


מצודת דוד

"אין כמוך" - בכדי להעריך ממנו עומק מחשבותיך

"ככל אשר שמענו" - ככל הדברים הנפלאים אשר שמענו