קטע:מצודות על דברי הימים א יג ג

מצודת דוד

"ונסבה וגו'" - לדרוש בו ברבת עם להרבות כבוד הארון

"אלינו" - אל ירושלים המרובה באוכלסין כי לא דרשנוהו בכבוד הראוי לו

"בימי שאול" - כי בעבור שהרג נוב עיר הכהנים משרתי הארון בזה כאלו מיעט כבוד הארון

מצודת ציון

"ונסבה" - מלשון סבוב