קטע:מצודות על דברי הימים א ט יט

מצודת דוד

"לבית אביו" - ממשפחת בית אביו

"על מלאכת" - המה היו ממונים על מלאכת העבודה וחוזר ומפרש שהיו שומרי מזוזות פתחי האוהל רצה לומר העזרה

"ואבותיהם וגו'" - רצה לומר וכמו שהיו אבותיהם ממונים על מחנה ה' והיו שומרים לבל יבוא מי בפתחי העזרה שהיא מחנה שכינה

מצודת ציון

"הספים" - מזוזות השערים כמו וסף השער (יחזקאל מ)

"המבוא" - הפתחים שבאים דרך בם