קטע:מצודות על דברי הימים א טו כז

מצודת דוד

"מכרבל" - היה מעוטף במעיל של בוץ וכן כל הלוים וגו'

"השר המשא המשררים" - השר בהרמת קול על המשוררים

"אפוד בד" - מין לבוש עשויה כעין האפוד של כ"ג והיא מיוחדת להמתבודדים בעבודת ה' וכן נאמר בשמואל שהיה חגור אפוד בד עם כי היה לוי

מצודת ציון

"מכורבל" - מעוטף והוא מלשון ארמי ודוגמתו פטשיהון וכרבלתהון (דנייאל ג)ור"ל עטיפיהון

"במעיל" - שם מלבוש העליון כעין המעיל של כה"ג

"בוץ" - פשתן