קטע:מצודות על דברי הימים א ד מא

מצודת דוד

"הכתובים בשמות" - הם שובב וימלך וגו'

"את אהליהם" - רצה לומר יושבי האהלים

"המעונים" - שם אומה מעון

"עד היום הזה" - רצה לומר נחרמו ונאבדו משם עד היום הזה ולא חזרו לשם אף לאחר שגלו ישראל מארצם

"וישבו" - אז בעת שהחרימום ישבו במקומם כי מקום מרעה היא והוטב בעיניהם