פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"יכרו" - וכי חוברי חבר יצדוהו בקסמים שבידם ויכרו ממנו כרה גדולה וסעודה חשובה או האם יחצוהו לחלקים בין הסוחרים אשר יקנוהו מידם

מצודת ציון

"יכרו" - ענין סעודה כמו כרה גדולה (מלכים ב ו)

"חברים" - בעלי הקסמים כמו וחובר חבר (דברים יח)

"יחצוהו" - ענין חלוקה כמו ותחץ לארבע רוחות (דנייאל יא)

"כנענים" - סוחרים כמו כנעניה נכבדי ארץ (ישעיהו כג)