פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"בעיניו" - את כל הירדן יקח אל פיו עד המעינות מקום נביעתו שהוא נובע ממערת פמייס

"במוקשים" - בכדי לשתות הכל ישפיל פיו עד קרקעית הירדן וינקוב אפו בהמוקשים אשר בירדן כאבנים וכדומה כי יפגע בהם באפו והוא מדרך הפלגה וגוזמא וענין מליצה

מצודת ציון

"בעיניו" - הבי"ת תבא במקום עד כמו בהשמים חסדך (תהלים לו)ומשפטו עד השמים ועיניו הוא ענין מעין מים כמו עין המים (בראשית טז)