קטע:מצודות על איוב מא ד

מצודת דוד

"לא אחריש" - כאומר הנה במה שספרתי לך יש בהם די להשיב על מאמריך ועכ"ז לא אשתוק מלספר לך עוד ממפעלות הלויתן מתכונות איבריו וענין הגבורות אשר בו וחין ערכו מול שאר הנבראים למען תשכיל יותר מגדולת רוממותי

מצודת ציון

"בדיו" - אבריו וכן יאכל בדי עורו (לעיל יח) והוא מושאל מבדי האילן

"ודבר גבורות" - וענין גבורות כמו על דבר פעור (במדבר כה)

"וחין" - כמו וחן וכן היות לדוד ניר (מלכים א יא) והוא כמו נר

"ערכו" - מלשון ערך ושומא