קטע:מצודות על איוב ל יג

מצודת דוד

"נתסו" - הנתיב אשר אני אלך בה נתצו והרסו ר"ל מונעים אותי לעשות חפצי

"להותי יועילו" - המה מועילים להגביר הותי ושברי עם כי אין להם בזה עזר ותועלת מה עכ"ז יעשוהו משנאתם אותי

מצודת ציון

"נתסו" - כמו נפצו בצד"י כי זסשר"ץ מתחלף והוא ענין שבירה

"להותי" - לשברי כמו יעוז בהותו (תהלים נב)

"יועילו" - מלשון תועלת