קטע:מצודות על איוב לז כג

מצודת דוד

"שדי לא מצאנוהו" - עם כי לא מצאנו את האל שדי ר"ל עם כי לא נוכל להשיג עצמותו והנהגת מדותיו מ"מ הן ידענו כי הוא שגיא כח אבל במשפט ורב צדקה ולא יענה את האדם מלבו כי אם מה מגמול מעשיו יעשה לו

מצודת ציון

"שגיא" - גדול כמו תשגיא פעלו (לעיל לו)

"יענה" - מלשון ענויים ויסורין