פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על איוב לז כב

מצודת דוד

"מצפון" - ר"ל ואם השמש אשר נראה הוא לעין כל כאשר יטהר השמים נעלם הוא כאשר יכסנו הענן ואיך א"כ יובא ממצפוני הלב דעות וחקירות מזוקקות כזהב

"על אלוה וגו'" - הלא נעלם הוא בכל זמן ואיך נדע א"כ חקר הנהגת מדותיו

"נורא הוד" - יראוי מלהגיד הודו פן ימעטו וכענין שנאמר נורא תהלות (שמות טו)

מצודת ציון

"מצפון" - ענין טמון ונסתר ואחז בלשון מליצה נאותה על שהזהב בא מפאת הצפון

"זהב" - רצה לומר מזוקק ונקי כזהב וכן המריקים מעליהם הזהב (זכריה ד)

"יאתה" - יבא כמו ואתה מרבבות קדש (דברים לג)

"הוד" - ענינו כמו הדר ופאר