קטע:מצודות על איוב לז י

מצודת דוד

"מנשמת אל" - מנשיבות רוח האל ר"ל במאמר פיו יבוא הקרח ובא רוחב המים במקום צר ודחוק עד לא יוכלו להעלות גלים כי הקרח עליהם ממעל

מצודת ציון

"מנשמת" - ענין נשיבת הרוח כמו מנשמת אלוה יאבדו (לעיל ד)

"קרח" - הוא הגליד הנקפה מן הקור כמו משליך קרחו כפיתים (תהלים קמז)

"במוצק" - במקום צר ודחוק כמו רחב לא מוצק (לקמן לז)