קטע:מצודות על איוב לז ה

מצודת דוד

"ירעם אל" - הנה האל ירעם בקולו רעמות נפלאות אשר שמענו ונדעם ומה הם עוד הגדולות אשר עושה ואנחנו לא נדעם