קטע:מצודות על איוב לו כ

מצודת דוד

"אל תשאף" - אל תתאוה צרה חשוכה כלילה אשר באה על העכו"ם להסתלק מן העולם במקומם אשר ישבו בהן והם דור המבול וסדום וחברותיה שבעטו במקום מרוב טובה ונאבדו במקומם ור"ל אל תתאוה לשבת בשלוה בהתמד מבלי שבט אלוה כי פן תאבד כמו העכו"ם האלה

מצודת ציון

"תשאף" - ענין תאוה וחשק כמו כעבד ישאף צל (לעיל ז)

"לעלות" - ענין סלוק כמו כעלות גדיש בעתו (לעיל ה)