קטע:מצודות על איוב לו טז

מצודת דוד

"ואף הסיתך" - אל מול איוב יאמר דע שאף אותך הסיתו היסורים לשוב לה' להצילך מדין גיהנם אשר פיה צר ודחוק לשמור חומה ותחתיה רחב לא צר ודחוק להצביר עשנה בה לצער הרבה

"ונחת" - מה שיהיה מונח על שולחנך יהיה מלא דשן ושומן ור"ל ועוד תתענג בתענוג הנפשי בעוה"ב

מצודת ציון

"הסיתך" - מלשון הסתה ופתוי

"מוצק" - צר ודוחק כמו ורוחב מים במוצק (לקמן לז)