קטע:מצודות על איוב לה ט

מצודת דוד

"מרוב עשוקים" - ולזה כאשר ירבה זעקת עשוקים אשר יזעיקו אותם עושקיהם ושועתם אשר ישועו מזרוע רבים אשר יאנסום בכח הזרוע והוא כפל ענין במ"ש

מצודת ציון

"ישועו" - יצעקו