קטע:מצודות על איוב לד כט

מצודת דוד

"והוא ישקיט" - כאשר יגזור המקום על מי לשבת שוקט ובוטח ומי הוא יחריד ויבלבל אותו וכאשר יסתיר פנים ממי לבל ישגיח בו לתת לו די מחסורו ומי א"כ יראנו ר"ל מי ישגיח בו למלאות מחסורו כי הכל מיד ה' ואין כח במערכת השמים לא לרחק ולא לקרב

"ועל גוי" - בין על אומה שלימה בין על אדם יחידי כי יכול הוא אף בכוללים ומשגיח אף בפרטים

מצודת ציון

"ירשיע" - יחריד ויבלבל וכן ובכל אשר יפנה ירשיע (שמואל א יד)

"ישורנו" - יראנו כמו אשורנו ולא קרוב (במדבר כד)